การอัพเดทข้อมูลผ่านดาวเทียม (OTA : Over-The-Air)

OTA: Over-The-Air เป็นการ update software ช่องรายการผ่านอัตโนมัติผ่านดาวเทียมหรือ “ผ่านทางอากาศ” ลงเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ซึ่งจะต้องทำทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงช่องความถี่หรือการเปลี่ยนแปลง Software จากผู้ให้บริการโครงข่ายดาวเทียม ซึ่งการ Update ผ่านระบบ OTA จะสามารถทำได้ครั้งละหลายเครื่อง ก่อนหน้าที่จะมีระบบ OTA นั้น จะต้องทำการ update Software จากคอมพิวเตอร์ผ่าน Port RS 232 ซึ่งในการ Update แต่ลำครั้งทำได้ทีละเครื่อง ช่างติดตั้งหรือผู้ใช้งานต้องมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม Update ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน เมื่อมีระบบ OTA ในปัจจุบันส่วนใหญ่ผู้ใช้งานเพียงแค่ดึงปลักไฟฟ้าของกล่องรับสัญญาณดาวทียมก็สามารถ Update Software ได้แล้ว ซึ่งมีส่วนน้อยอาจเกิดปัญหาต้องให้ช่างเทคนิคหรือต้องใช้ทักษะของผู้ใช้งานบ้าง

ข้อมูล : ดาวเทียมดิจิทัล โอเวอร์ดิแอร์ (digital Satelite, OTA) พรเทพ ฟูดุลยวัจนนานนท์, วัลลภ ช่วงโชติ

การทำ OTA มี 2 ลักษณะ

  1. Manual เป็นการ Update ข้อมูลเองจากช่างเทคนิคหรือผู้ใช้งาน โดยการใช้ Remote Contoll เข้าสู่เมนูการ Update เอง
  2. Automatic Update เป็นการ Update ผ่านอัตโนมัติ โดยการเปิดปิดกล่องรับสัญญาณใหม่ก็สามารถ Update ได้แล้ว หรือด้วยวิธีการเปิดช่องรายการที่ผู้ผลิตได้กำหนดวันเวลา Update เอาไว้ล่วงหน้า

ทั้งนี้การข้อมูลที่มีการ Update จากโครงข่ายโทรทัศน์ดาวเทียมลงสู่กล่องรับสัญญาณดาวเทียมนั้นประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

  1. ความถี่ช่องรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง (Transponder List) กรณีมีการ ย้าย/เปลี่ยนแปลงความถี่ (Edit Chanel) กรณีมีการเพิ่มช่องรายการใหม่ (New Chanel)
  2. Software ใหม่กรณีมีการ Update โปรแกรมของกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม หรือ Firmware ของกล่อง 
  3. ข้อความ หรือรูปภาพ (Message & Picture) เช่น ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ หรือรูปภาพที่แสดงตอนเปิดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจากผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

* ข้อมูลจาก คัมภีร์ดาวเทียม (Advance Satellite Installer)

ภาพที่ 1 : ภาพแสดงไดอะแกรมระบบ OTA

จากภาพที่ 1 เมื่อมีการ Update Software ทางผู้ให้บริการโครงข่ายดาวเทียม เช่น PSI, IPM , Thaisat และ Infosat เป็นต้น จะจัดทำ Software ที่เป็น TS File (Transport Stream) ส่งไปให้ผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility Service Provider) เช่น ไทยคม เพื่อส่งสัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียมจากนั้นระบบก็จะส่งลงมายังจานรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อให้กล่องรับสัญญาณและทำการปรับปรุง Software ต่อไป