ขั้นตอนการทำงานของการ Boot เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)

ขั้นตอนการ Boot
Step 1 : เปิดเครื่ง (On Switch) Power Supply จ่ายไฟเลี้ยงให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Step 2 : Processor (CPU) ก็จะค้นหาหน่วยความจำ ROM เรียกว่า BiOS (Basic input/Output System) เป็นโปรแกรมเก็บข้อมูลจัดการอุปกรณ์เบื้องต้น Input/Output
Step 3 : BiOS ดำเนินการ POST (Power-on Self Test) ทําการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ เช่น Mouse/Keyboard/Adapter Card Vedio Card,Sound Card
Step 4: ผลจากการทํา POST ก็จะเปรียบเทียบกับข้อมูลที่อยู่ใน CMOS Chip
Step 5: BIOS มองหาระบบปฏิบัติการ (OS: Operating System) ไฟล์ OS จากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เช่น Harddisk,CD และ Flash Drive
Step 6 : System File ไฟล์ระบบ และส่วนของ Kernel ของ OS จะโหลดจาก Storage เข้าสู่หน่วยความจำ RAM (Random Access Memory)
Step 7 : OS ก็จะโหลด Configuration ต่างๆ และ OS ที่เหลือบางส่วนที่จําเป็นในการเปิดเครื่องมาที่ RAM เครื่องก็จะ Display Desktop ที่จอภาพ