ความถี่วิทยุของดาวเทียม (RF Frequency)

วามถี่วิทยุ : RF for Satellite
RF : “Radio frequency” ความถี่วิทยุ ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อัตราการสั่น หรือความถี่ 3Hz – 300 GHz เกิดจากการเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ย่านคลื่นความถี่Frequency
HF สื่อสาร 3-30 MHz
VHF สื่อสาร30-300 MHz
UHF (TV) สื่อสาร 300-1000 MHz
L-Band (ดาวเทียม)
ให้บริการ Global Positioning System (GPS) และโทรศัพท์มือถือผ่านดาวเทียมเช่น Iridium; Inmarsat ให้บริการด้านการสื่อสารทางทะเล ทางบก และทางอากาศ วิทยุดาวเทียม
1-2 GHz
S-Band (ดาวเทียม)
เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์สำรวจพื้นผิว และดาวเทียมสื่อสารบางดวง โดยเฉพาะดาวเทียมของ NASA สำหรับการสื่อสารกับ ISS และกระสวยอวกาศ
2-4 GHz
C-Band (ดาวเทียม)
การสื่อสารผ่านดาวเทียมสำหรับโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม นิยมใช้กันทั่วไปในพื้นที่ที่มีฝนตกเพราะสัญญาณทนต่อสภาพฝนตกได้ดีกว่าระบบ Ku-Band
4-8 GHz
X-Band (ดาวเทียม)
เรดาร์ ทางการทหารและพลเรือน การตรวจสอบสภาพอากาศ การควบคุมการจราจรทางอากาศ การควบคุมการจราจรบนเรือเดินทะเล การติดตามการป้องกันและการตรวจจับความเร็วของยานพาหนะ
8-12 GHz
Ku-Band (ดาวเทียม)
การสื่อสารผ่านดาวเทียมสำหรับโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
12-18 GHz
K Band18-27 GHz
Ka Band  (ดาวเทียม)
ใช้สำหรับการสื่อสารดาวเทียม Uplink ในย่านความถี่ 27.5 GHz และ 31 GHz และเรดาร์บนเครื่องบินทหาร
27-40 GHz
V Band40-75 GHz
W Band75-110 GHz
mm Band (ดาวเทียม)110-300 Ghz

การใช้งานคลื่นความถี่วิทยุ RF ในกิจการดาวเทียม เพื่อการสื่อสารระหว่างดาวเทียม และสถานีบนพื้นโลก แบ่งออกดังนี้
– Up link (การส่งสัญญาณจาก สถานีภาคพื้นดิน ขึ้นสู่ดาวเทียม) เช่น การส่งคำสั่ง Tele Command ไปควบคุมดาวเทียม การ Upload ระบบปฏิบัติการของ OBC (On Board Computer) การ Upload ข้อมูลขึ้นดาวเทียม เช่น รายการโทรทัศน์ หรือ ข้อมูล (Data) ไปยังผู้ใช้งานผ่านดาวเทียม 
Down link (การส่งสัญญาณจากตัวดาวเทียม มายังสถานีดาวเทียมบนพื้นโลก) การ Download Telemetry คือข้อมูลสุขภาพดาวเทียม (พลังงาน ความร้อน และสถานะต่างๆ ของดาวเทียม) การ Download ข้อมูล เช่น รายการโทรทัศน์ หรือ ข้อมูล (Data) ที่ผู้ใช้งานผ่านดาวเทียมต้องการ