ปรับแต่ง WordPress

การแก้ไข style.css ตำแหน่ง FOOTER WIDGET AREA

/* =FOOTER WIDGET AREA — */
.footer-widgets-wrapper {
  border-top: 1px solid #f2f2f2;
  /*background-color: #303440; */
  background-color: #3abc98;
}

การแก้ไข style.css ตำแหน่ง FOOTER WIDGET AREA

.footer-widgets-area a {
  color: #ffffff;
}

การแก้ไข style.css ตำแหน่ง site-navigation
#site-navigation {
  -webkit-box-shadow: 0 0 2px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset;
  box-shadow: 0 0 2px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset;
  position: relative;
  /* background-color: #232323; */
  background-color: #359b1f;
  border-top: 4px solid #289dcc;
}

การแก้ไข style.css ตำแหน่ง site-navigation
main-navigation a {
  color: #ffffff;
  display: block;
  float: none;
  font-size: 14px;
  font-weight: 600;
  padding: 10px 12px;
  text-transform: uppercase;
}

การแก้ไข style.css ตำแหน่ง main-navigation drop down
/* =DROP DOWN——————————– */
.main-navigation ul li.focus > ul {
  display: block;
}
.main-navigation .sub-menu,
.main-navigation .children {
/*  background-color: #232323; */
  background-color: #1d681d;
}

การแก้ไข style.css ตำแหน่ง Footer Widget Area

/*=FOOTER WIDGET AREA –*/
.footer-widgets-wrapper{
border-top: 1px solid #f2f2f2;
/*background-color:#303440;*/
background-color:#3abc98;
}

ปัญหา WordPress โหลดภาพไม่ได้ และไม่แสดงภาพเดิม

Error : Unable to create directory /home/viospee1/domains/viospeed.com/public_html/wp-content/uploads/2021/09. Is its parent directory writable by the server?
เข้าไปแก้ไขไล์ htdocs/wp-config.php
/** Sets up WordPress vars and included files. */
define( ‘UPLOADS’, ‘wp-content/uploads’ );    //เพิ่ม Line ก่อน require_once ABSPATH . ‘wp-settings.php’;
require_once ABSPATH . ‘wp-settings.php’;