พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

พ.ร.บ. (หลัก)พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
พ.ร.บ. วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498 (ยกเลิกไม่ได้ใช้งาน)
ประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศ กสทช. เรื่อง การผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้ง
กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet TV Box)
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า จำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก (ฉบับที่ 2)
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายหรือ รับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก พ.ศ. 2555 (มีการปรับปรุง ฉบับที่ 2 *** ปรับลดค่าธรรมเนียม)
ประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2565
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาที่สําคัญ พ.ศ. 2556
ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556
คู่มือประกอบการพิจารณาเครื่องรับเครื่องมือ หรืออุปกรณ์รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก และเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
หมายเหตุ : พ.ร.บ. และประกาศฯ ต่างๆ ที่นำมาลงใน Website :Viospeed.com อาจจะมีฉบับปรับปรุง เพื่อความถูกต้องของข้อมูลก่อนการใช้งานจะต้องตรวจสอบฉบับปรับปรุงล่าสุด จาก Websit สำนักงาน กสทช. www.nbtc.go.th