พ.ร.บ. เครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

พ.ร.บ. (หลัก)พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และฉบับปรับปรุง
ประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป
ประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.4 GHz และ 5 GHz
ประกาศ กทช. เรื่อง กำหนดให้อุปกรณ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม
– สายอากาศ (Antena) ที่ใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคม (ไม่รวมสายอากาศเครื่องรับ วิทยุกระจายเสียง และเครื่องรับโทรทัศน์)
– เครื่องขยายกำลังส่ง (RF Amplifier) ที่ใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคม (ไม่รวม Booter ของวิทยุกระจายเสียง และเครื่องรับโทรทัศน์)
*** เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง และเครื่องรับโทรทัศน์ ไม่เป็นเครื่องวิทยุคมนาคม ตามความในมาตรา 4 ของ พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
– ใบอนุญาตให้ทำเครื่องวิทยุคมนาคม ฉบับละ 200 บาท มีอายุ 180 วันนับแต่วันที่ออก
– ใบอนุญาตให้นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม ฉบับละ 200 บาท มีอายุ 180 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2565
หมายเหตุ : พ.ร.บ. และประกาศฯ ต่างๆ ที่นำมาลงใน Website :Viospeed.com อาจจะมีฉบับปรับปรุง เพื่อความถูกต้องของข้อมูลก่อนการใช้งานจะต้องตรวจสอบฉบับปรับปรุงล่าสุด จาก Websit สำนักงาน กสทช. www.nbtc.go.th