มาตรฐานทางเทคนิคสถานีรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

ประเภทอุปกรณ์มาตรฐานทางเทคนิค
กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Set-Top Box)เครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการ ของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก สําหรับการเชื่อมต่อไปยัง ระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV)
หัวรับสัญญาณดาวเทียม (LNB)ระหว่างการร่างมาตรฐาน C-Band LNB