มาตรฐานโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (DVB-T2)

ประเภทมาตรฐานทางเทคนิค
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (DVB-T2)มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
แนวปฏิบัติทางเทคนิคสําหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (DVB-T2)เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
สายอากาศสายอากาศรับสัญญาณสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
สายอากาศรับสัญญาณสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (ฉบับที่ 2)
อุปกรณ์ขยายสัญญาณประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (ฉบับที่ 2) : พ.ศ. 2564
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับ สาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล : พ.ศ. 2561