ระบบโทรทัศน์ (Television)

ความละเอียดหน้าจอ HDTV 4k/8k
UHDTV (4K) ของประเทศเกาหลี (Korea)

ระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ Digital (DVB-T2)

สรุปรายละเอียดจากแนวทางปฏิบัติทางเทคนิค DVB-T2
แนวทางปฏิบัติทางเทคนิคระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ Digital (DVB-T2)
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล : พ.ศ.2555

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ Digital : DVB-T2

ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล : พ.ศ.2560

มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับ

ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (ฉบับที่ 2) : พ.ศ. 2564
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับ สาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล : พ.ศ. 2561

มาตรฐานทางเทคนิคของสายอากาศภาครับ

ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของสายอากาศรับสัญญาณสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (ฉบับที่ 2) : พ.ศ. 2564
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของสายอากาศรับสัญญาณสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล : พ.ศ. 2561

มาตรฐานการทดสอบ NorDig

NorDig Unified Requirements for Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and managed IPTV based networks