เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Satellite Receiver)

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Satellite Receiver) หรือ (STB: Set-top box) หรือ IRD (Integrated receiver & Decoder) หน้าที่ของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจะแปลงสัญญาณ IF ความถี่ L-Band  (950-2150 MHz) จากหัวรับสัญญาณดาวเทียม LNB โดยสัญญาณจะเข้ามาทางสายนำสัญญาณ เช่น RG6/RG11 มาทำการถอดรหัสสัญญาณที่ถูกเข้ารหัส CA ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ เช่น NDS, Irdeto, AVB  และ Biss เป็นต้น จากนั้นก็แปลงสัญญาณให้เป็นสัญญาณภาพและเสียงออกทางช่องต่อ ช่อง HDMI และช่อง AV เพื่อต่อไปยังอุปกรณ์แสดงผลภาพและเสียง หรือเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ สามารถแบ่งประเภทของเครื่องรับสัญญาณได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมระบบ Analog ความคมชัดของภาพขึ้นอยู่กับสัญญาณที่รับเข้ามาหากสัญญาณอ่อนภาพก็จะไม่ชัดและเป็นเม็ด คล้ายสายอากาศทีวีที่ภาพไม่ชัด (ปัจจุบันไม่ใช้ระบบ Analog แล้ว) 

2. เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมระบบ Digital ทำหน้าที่รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ส่งสัญญาณมาในระบบ Digital ปัจจุบันมีส่งสัญญาณระบบ DVB-S และ DVB-S2 จากนั้นก็แปลงสัญญาณข้อมูลด้วยระบบถอดรหัสแบบ Digtal ให้เป็นภาพและเสียง ซึ่งในระบบ DVB-S จะมีการบีบอัดข้อมูลแบบ MPEG-II เป็นระบบถอดรหัสแบบเดียวกันกับเครื่องเล่น DVD ซึ่งให้ความคมชัดระดับมาตรฐาน (Standard Definition : SD) ส่วนระบบ DVB-S2 จะมีการบีบอัดข้อมูลแบบ MPEG-4 สามารถให้ความคมชัดสูงระดับ HD หรือ High Definition และ 4K (Ultra High Definition:UHD) ซึ่งแตกต่างความคมชัดของดาวเทียมระบบ Digital จะต่างจากระบบ Analog ตรงที่หากรับสัญญาณได้ปกติภาพและเสียงจะมีความคมชัด ภาพไม่เป็นเม็ด แต่หากรับสัญญาณไม่ได้หรือสัญญาณอ่อนภาพจะเป็น Block หรือหากรับสัญญาณอ่อนมากๆ เครื่องรับก็จะไม่สามารถประมวลผลได้จะเกิดอาการภาพนิ่ง หรือ Freeze

ภาพที่ 1: Digital Satellite Set-top Box Block Diagram

คุณสมบัติทางเทคนิค

  • Tunner Input Frequency: 950 – 2150MHz
  • Input Level: -65 ถึง -25dBm
  • Input Impedance: 75 LNB

Minimum Technical Specifications for DVB-S2 Satellite Television Receivers/Decoders
CABLE AND SATELLITE SET-TOP BOXES Opportunities for Energy Savings
Minimum Technical Requirements and Specifications for Satellite (DVB-S2), Cable (DVB-C, DVB-C2),Terrestrial (DVB-T, DVB-T2), Internet Protocol Television (IPTV) Set Top Boxes (STBs) and Integrated Digital Television Receivers