Transponder (TP)

Transponder เป็นช่องสัญญาณความถี่วิทยุ RF (ดาวเทียม) ทําหน้าที่กรองและขยายสัญญาณที่รับได้รับจากสถานีภาคพื้นดิน (Uplink) และทําการเปลี่ยนความถี่เป็นความถี่ขาลง (Downlink)

ภาพ Diagram ระบบการทวนสัญญาณของดาวเทียม ( Satellite repeater)
ภาพจาก http://commsatinfo.weebly.com/transponder.html)
ภาพแสดง Transponder ของดาวเทียม C-Band

จากภาพ Transponser ของดาวเทียมโดย 1 Transponer (TP) ของดาวเทียมนั้นมีขนาดความกว้าง Bandwidth ขนาด 40 MHz แต่ใช้งานได้ 36 MHz มีแถบความถี่ป้องกัน (Guard band) 4 MHz เพื่อเป็นการป้องกันการรบกวนกันระหว่างความถี่ (TP)

  • Transmit (Downlink) ความถี่ประมาณ 4 GHz เป็นความถี่ที่ดาวเทียมส่งลงมายังภาคพื้นดิน Downlink เพื่อให้สถานีภาคพื้นดินรับสัญญาณ ความถี่ช่วง 3700 MHz – 4200 MHz
  • Receive (Uplink) ความถี่ประมาณ 6 GHz เป็นความถี่ที่สถานีภาคพื้นดินส่งสัญญาณขึ้นไปบนดาวเทียม Uplink ความถี่ช่วง 5925 MHz – 6425 MHz